OSVČ nebudou muset dokládat pokles příjmů.

Ministryně financí uvedla, že se podmínky příspěvku 25 tisíc korun pro OSVČ změní a že OSVČ nebudou muset dokládat pokles tržeb, jak se původně plánovalo.
Podpora 25 000 má být tak nakonec určena pro všechny OSVČ, které začaly podnikat před 12. březnem, tedy před datem, kdy vláda vyhlásila nouzový stav. Jedinou výjimkou mají být OSVČ, které mají souběh se zaměstnáním. Přečtěte si, jak se změnily podmínky programu Pětadvacítka.

Na částku v nominální výši 25 000 Kč (tzv. kompenzační bonus) bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
Vykonávaná činnost je činností hlavní,
vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání.
OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)
OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)
Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.
Bonusové období
Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020 a vyplácet se má 500 Kč za každý den tohoto období, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Kompenzační bonus se bude vyplácet za ty kalendářní dny, za které žadatel neobdržel podporu v nezaměstnanosti. Kompenzační bonus je též započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální podporu.

OSVČ budou moct naopak současně čerpat jak kompenzační bonus, tak ošetřovné pro OSVČ. Kompenzační bonus nebude daňově uznatelným příjmem a nebude podléhat ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému. Žádným způsobem tedy neovlivní nárok na daňové úlevy.

Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti. Žádost by měla být jednostránková a bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na které má být částka odeslána. Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO). Také na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady. Formulář má být finanční správou představen v řádu nejbližších dnů.

K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory by mělo dojít bezprostředně poté, co bude dovršen legislativní proces. Návrh se bude ve Sněmovně probírat v úterý 7. dubna. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mělo dojít nejpozději do 12. dubna.